Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

  • Cel i hasło
  • Patronowie
  • Cechy duchowości
  • Ikona duchowości
Siostry oddają się Bogu w służbie bliźnim na wzór Maryi Niepokalanej, Patronów Zgromadzenia: św. Józefa, św. Franciszka z Asyżu, św. Elżbiety oraz Ojca Założyciela - św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego.
 
MARYJNY RYS DUCHOWOŚCI
Matką i Panią, a zarazem Mistrzynią i doskonałym wzorem świętości dla sióstr jest Maryja Niepokalanie Poczęta. Bożą i naszą Matkę siostry starają się kochać dziecięcą Miłością, otaczać czcią, jaką żywił dla Niej Syn Boży i święty Józef, Jej dziewiczy Małżonek.

W miarę dojrzewania wewnętrznego siostry oddają się Jej na zupełną własność. Maryja uczy je pełnego oddania się Bogu poprzez życie w Rodzinie Zakonnej.
GŁÓWNY PATRON
Głównym Patronem i Ojcem Zgromadzenia, któremu zawdzięcza ono swój tytuł i którego ducha pragnie przejąć jest Święty Józef, Mąż Sprawiedliwy, Oblubieniec Niepokalanej, przybrany Ojciec Syna Bożego, Głowa i Żywiciel Najświętszej Rodziny, Opiekun Kościoła. Największe po Maryi zjednoczenie Świętego Józefa z Chrystusem oraz całopalne oddanie życia na służbę Jego zbawczej misji stanowi dla sióstr wzór i ideał przeżywanej konsekracji.
Przemożnego Orędownika u Boga, Opiekuna Kościoła i Ojca Zgromadzenia Siostry z ufnością wzywają we wszystkich potrzebach duchowych i materialnych, w modlitwach wspólnych i prywatnych.

Święty Józef wzorem wiary
Od Świętego Józefa, który swoją świętość budował na głębokiej, stałej i odważnej wierze, siostry starają się czerpać inspirację duchową dla formacji zakonnej, zanurzającej je w misterium wiary, która ma kierować ich życiem i owocować w czynach.
Święty Józef wzorem służby
Mąż Sprawiedliwy z wyjątkową gotowością oddający się do dyspozycji Bożych zamierzeń, doskonale umiejący dostrzegać Boże działanie, wzór pokornych, których Bóg potrzebuje do wielkich zadań, kształtuje przekonanie sióstr, że są przez Boga prowadzone i zobowiązane do pełnienia Jezusowej służby poprzez oddanie się Bogu w życiu codziennym jako narzędzia Jego zbawczego działania.
Święty Józef wzorem pracy
Święty Józef, Wzór pracujących, którego wybrał Bóg i którego pracę włączył w dzieło odkupienia, uczy siostry, że z miłości wykonywana praca potrzebna jest Jezusowi tak, jak potrzebny był Mu trud Świętego Józefa. Przez pracę uczestniczą w twórczym działaniu Boga, służą bliźnim, rozwijają osobowość i talenty.
Święta Rodzina wzorem Wspólnoty
Świadomy wybór Świętego Józefa na duchowego ojca zobowiązuje siostry do tworzenia we wspólnotach takiej atmosfery miłości, jaka cechowała Świętą Rodzinę w Nazarecie, gdzie wspólnota modlitwy, pracy i wzajemnej służby była siłą ubogacającą Jej Członków. Święty Józef pokorny i milczący, włączony w zbawcze misterium Chrystusa, przez całe życie służył Mu z dyskretną gorliwością i spełniwszy w cichości swoje zadanie, niezauważony odszedł. Od swego Patrona siostry starają się czerpać natchnienie do kroczenia cichą, pokorną i wierną drogą za Panem.
Franciszkański rys duchowości
Nauczycielem, wzorem i patronem Zgromadzenia jest również św. Franciszek z Asyżu, od którego w szczególności siostry uczą się:
- seraficznej miłości upodabniającej do Chrystusa ukrzyżowanego, ożywionej kontemplacją   tajemnic Wcielenia, Krzyża,Eucharystii;
- całkowitego zapomnienia o sobie i ochotnego wyrzeczenia się wszystkiego dla Chrystusa;
- braterstwa ze wszystkimi ludźmi i radosnej więzi z całym światem.

Za przykładem św. Franciszka starają się patrzeć na otaczający świat oczyma wiary, odkrywać w nim ślady mądrości, mocy, dobroci Bożej. Starają się pielęgnować radość, będącą owocem Ducha Świętego, umacniając ją kontemplacją dzieła stworzenia, odkupienia, nadzieją na udział w szczęściu wiecznym.
Patronowie dzieł miłosierdzia
Wzorem wielkodusznej i bezinteresownej służby ludziom cierpiącym jest dla Sióstr św. Elżbieta węgierska, a przede wszystkim Św. Ks. Zygmunt Gorazdowski, Założyciel Zgromadzenia.

Przykład ich pokornej, cierpliwej, pełnej miłości służby ubogim i cierpiącym zachęca siostry do hartu ducha, poświęcenia i ofiarności wobec potrzebujących.
 
   
 
 
© Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa, CSSJ